Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-05-15
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 14.05.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Tymochowicz została wydana w dniu 15.05.2018 r. decyzja znak: GBOŚ.6733.7.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. gr.: 668/10, 668/9, 668/106, 668/53, 668/17, 1111, 668/102, 668/99, 668/24, 668/52, 668/51, 668/13, 668/97, 668/96, 667/8, 667/7, 667/6, 667/3, 667/11, 667/10, 667/5, 667/9, 1036/8, 682/15, 682/105, 682/104, 682/108, 682/41, 682/114, 682/112, 682/91, 682/39, 682/90. 682/89, 682/40 położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-05-15
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131587