Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-06-07
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 06.06.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Tymochowicz z dnia 25.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej Pawłosiów 5 na działkach o nr ew. gr.: 668/10, 668/9, 668/106, 668/53, 668/17, 1111, 668/102, 668/99, 668/24, 668/52, 668/51, 668/13, 668/97, 668/96, 667/8, 667/7, 667/6, 667/3, 667/11, 667/10, 667/5, 667/9, 682/15, 682/105, 682/104, 682/108, 682/40, 682/41, 682/114, 682/112, 682/91, 682/39, 682/90, 682/89, 681/415, 681/373, 681/16, 681/11, 682/25, 682/24, 682/71, 682/72, 682/70, 682/69, 682/21, 682/26, 1036/8, 668/12, 668/104, 682/30, 682/36, 682/54 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-06-07
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132591