Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-07-03
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 29.06.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.06.2018 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław została wydana decyzja znak: GBOS.6733.12.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej oświetlenie drogowe (ST "Tywonia 5") na działkach o nr ew. gr.: 119/54, 119/235, 119/226, 119/227, 119/259, 119/187, 119/188, 119/102, 121/10, 121/56, 121/9, 121/8, 121/84, 121/85, 121/78, 121/79, 121/96, 121/97, 121/38, 121/63 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-07-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132647