Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-07-13
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 12.07.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło w imieniu której działa pełnomocnik Pani Maria Mendiuk z dnia 05.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. gr. 1080, 1081 położonych w miejscowości Cieszacin Wielki, obręb ewidencyjny Cieszacin Wielki, oraz na działkach o nr ewid. gr. 1029/1, 473/2, 473/4, 515/3 położonych w miejscowości Maleniska, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-07-13
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 44778