Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-07-13
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 12.07.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jerzy Olejarka z dnia 06.07.2018 r. (data wpływu 09.07.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i budowa urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia w miejscowości Wierzbna gm. Pawłosiów -budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ewid. 1437, 1425, 1424, 1423, 1422, 1418, 1, 1142, 1139, 1123 położonych w miejscowości Wierzbna, obręb ewidencyjny Wierzbna, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-07-13
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131560