Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-10-24
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 23.10.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław, z dnia 09.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej oświetlenie drogowe na działkach o nr ewid. gr.: 1036/8, 667/5, 667/10, 667/11, 667/3, 667/6, 667/7, 668/96, 668/97, 668/13, 668/51, 668/52, 668/24, 668/99, 668/102, 668/17, 668/53, 668/106, 668/9, 668/10, 668/104, 668/12, 668/75 położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-10-24
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141900