Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-12-03
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 03.12.2018 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 03.12.2018 r. na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.26.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej oświetlenie drogowe na działkach o nr ewid. gr.: 1036/8, 667/5, 667/10, 667/11, 667/3, 667/6, 667/7, 668/96, 668/97, 668/13, 668/51, 668/52, 668/24, 668/99, 668/102, 668/17, 668/53, 668/106, 668/9, 668/10, 668/104, 668/12, 668/75 położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2018-12-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141918