Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-03-29
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 28.03.2019 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Tymochowicz, z dnia 11.03.2019 r. (data wpływu) uzupełniony i zmodyfikowany w dniu 27.03.2019 r. (data wpływu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. gr. 27/6, 27/30, 27/34, 27/37, 27/39, 27/48, 27/50, 27/51, 27/220, 27/823, 27/868, 27/872, 27/873, 27/874, 27/878, 27/879, 27/885, 27/915, 943/10, 943/11, 943/12, 943/13, 943/15, 943/16, 956/7, 956/9, 956/10, 956/11, 956/14, 956/16, 960/1, 1035/1, 960/2 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów oraz na działkach o nr ewid. gr. 1/1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8/5, 9/3, 9/4, 27/2 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Kidałowice, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2019-03-29
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141884