Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-05-08
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 07.05.2019 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.05.2019 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Tymochowicz została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.9.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, kablowej linii średniego napięcia 15 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr ewid. gr. 25/37, 25/44, 25/866, 25/878, 25/879, 25/880, 25/881, 25/882, 25/883, 27/818, 27/819, 27/870, 27/873, 27/880, 27/882, 27/885, 27/914, 27/915, 1035/1 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów oraz na działkach o nr ewid. gr. 28, 30, 27/2, 29/2, 29/3, 29/5, 69/1 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Kidałowice, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2019-05-08
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 143715