Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-05-13
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 10.05.2019 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.05.2019 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Tymochowicz została wydana decyzja znak: GBOS.6733.8.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. gr. 19/3, 19/73, 19/107, 19/147, 19/176, 19/265, 19/271, 19/273, 25/37, 25/226, 25/840, 25/853, 25/860, 25/863, 25/870, 25/871, 25/886, 25/887, 25/889, 25/891, 1115/1, 1118 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2019-05-13
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141962