Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-06-19
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 19.06.2019 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Miścior, z dnia 22.05.2019 r. (data wpływu) uzupełniony i zmodyfikowany w dniu 06.06.2019 r. (data wpływu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka obwodu linii napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową 0,4 kV (podziemną) ze stacji transformatorowej "Widna Góra 2" obwód niskiego napięcia nr 1, 3, na działkach o nr ewid. gr. 287, 286, 282/3, 263/3, 263/2, 263/1, 261/5, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 261/6, 264, 253, 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kidałowice [Nr 0003], oraz na działkach nr 1054/3, 19/24, 20/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów [Nr 0005], gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku.
Data publikacji 2019-06-19
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131044