Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Piotr Superson
Data publikacji: 2019-07-30
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 29.07.2019 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.07.2019 r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik pan Michał Miścior została wydana decyzja znak: GBOŚ.6733.16.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka obwodu linii napowietrznej niskiego napięcia na sieć kablową 0,4 kV (podziemną) ze stacji transformatorowej "Widna Góra 2" obwód niskiego napięcia nr 1, 3, na działkach o nr ewid. gr. 287, 286, 282/3, 263/3, 263/2, 263/1, 261/5, 261/4, 261/3, 261/2, 261/1, 261/6, 264, 253, 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Kidałowice [Nr 0003], oraz na działkach nr ewid. gr. 1054/3, 19/24, 20/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów [Nr 0005], gm. Pawłosiów.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, pok. 109.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Pawłosiów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2019-07-30
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 130941