Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZETARGI / OFERTY

Drukuj
Zamówienia publiczne Gminy Pawłosiów są dostępne
na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminapawlosiow

Nazwa pozycji Data
Remont świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie. 2013-01-04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2013-01-16
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2013-01-16
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z budynku urzędu do siedziby/oddziału u 2013-01-14
Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie. 2013-02-07
Remont remizy strażackiej, budowa boiska sportowego i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Ożańsk. 2013-02-12
Zakup energii elektrycznej 2013-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2013-02-27
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 90/120 części w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pawłosiów. 2013-03-13
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2013-03-13
„Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Pawłosiów w roku 2013”. 2013-03-11
„Budowa kaplicy - domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Cieszacinie Wielkim, etap II” 2013-03-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2013-04-17
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych” 2013-05-10
Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki NYSA 522. 2013-05-10
„Remont i modernizacja Domu Kultury w Maleniskach”. 2013-05-20
Drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki NYSA 522. 2013-05-23
Dystrybucja Energii Elektrycznej. 2013-05-29
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2013-06-12
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 90/120 części w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pawłosiów. 2013-06-12
Trzeci pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki NYSA 522. 2013-06-13
„Remont dróg dojazdowych nr ew. 1000 i 759/2 do gruntów rolnych we wsi Pawłosiów” 2013-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2013-08-21
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2013-08-21
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pawłosiów przeznaczonego do dzierżawy na cele upraw rolnych 2013-08-28
„Remont i przebudowa dróg nr ew. gr. 69/24, 68 i 547 na terenie gminy Pawłosiów” 2013-09-03
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2013-10-09
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego, złotówkowego w kwocie 1 600 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w ramach budżetu gminy na 2013 r. uruchamianego w dwóch transzach”. 2013-10-17
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie udziału 90/120 części w nieruchomościach położonych w Cieszacinie Wielkim 2013-11-13
„Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów w 2014 roku” 2013-11-18
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z budynku urzędu do siedziby/oddziału u 2013-12-03
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z budynku urzędu do siedziby/oddziału u 2013-12-16
„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Pawłosiów 2014-01-07
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2014-01-08
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-01-08
„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie” 2014-01-09
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2014-01-22
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2014-01-22
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku domu kultury w Maleniskach – etap II” 2014-01-23
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2014-02-05
„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie” 2014-02-19
„Budowa boiska sportowego wraz z kontenerowym budynkiem szatni, oraz przyłączami: energetycznym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej w m. Kidałowice” 2014-02-21
„Zorganizowanie i realizacja wyjazdu studyjnego do Szwajcarii, do partnerskiej Gminy Gossau” 2014-02-27
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2014-03-05
„Budowa chodnika, ogrodzenia i parkingu przy cmentarzu komunalnym w Maleniskach”. 2014-03-05
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2014-03-12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 r. 2014-03-17
„Remont remizo-świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym” 2014-03-28
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości położonych w Pawłosiowie. 2014-04-23
„Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pawłosiów” 2014-05-05
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2014-05-28
„Modernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim” 2014-05-29
„Modernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim” 2014-06-17
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2014-07-09
„Modernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim” 2014-07-17
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego, złotówkowego w kwocie dwa mln PLN na pokrycie planowanego deficytu w ramach budżetu gminy na 2014 r. uruchamianego w trzech transzach” 2014-07-25
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-08-06
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości położonych w Pawłosiowie. 2014-10-01
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2014-10-01
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pawłosiów 2014-10-13
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych” 2014-11-19
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pawłosiów przeznaczonej na dzierżawy na cele upraw rolnych 2014-11-26
Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu 2014-11-28
„Rozbudowa z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Wierzbnej” 2014-12-08
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2014-12-24
Przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego. 2015-02-04
Budowa kanalizacji sanitarnej w Maleniskach 2015-03-10
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2015-03-11
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2015-03-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r. 2015-03-30
I nieograniczony pisemny przetarg na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego w Maleniskach. 2015-04-01
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2015-06-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 2015-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu. 2015-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 2015-06-24
Ustny publiczny przetarg nieograniczony na czas nieokreślony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Pawłosiów w Cieszacinie Małym i Tywoni. 2015-08-19
Ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów. 2015-09-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. 2015-09-08
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2015-10-23
Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu 2015-12-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2015-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2015-12-09
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2016-02-03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. 2016-03-17
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2016-04-06
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera 2016-04-08
„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg na terenie gminy Pawłosiów” 2016-04-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2016-04-27
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wierzbna, dz. nr 1704, 1763 i 1762 o długości 730 m” 2016-07-01
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-07-06
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2016-07-06
„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ożańsk i Tywonia” 2016-07-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2016-08-03
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2016-08-17
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2016-08-17
"Modernizacja boisk sportowych w Cieszacinie Wielki, Wierzbnej i Kidałowicach" 2016-09-19
"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widna Góra ul. Orzechowa i Truskawkowa" 2016-09-27
Opracowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2016-10-10
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2016-10-26
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2016-10-26
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Pawłosiów 2016-11-08
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów. 2016-11-24
Kompleksowe opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Pawłosiów na lata 2016 - 2022. 2016-11-24
Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu 2016-11-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 2017-01-11
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2017-02-08
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2017-02-08
"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widna Góra w ulicy Magnoliowej" 2017-03-07
"Termomodernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pawłosiów - etap I." 2017-03-16
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości 2017-04-05
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-04-05
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2017-04-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 2017-04-05
"Termomodernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pawłosiów - etap I." 2017-04-07
"Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Pawłosiowie - etap I". 2017-04-26
"Termomodernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pawłosiów - etap II." 2017-05-10
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów położonej w m. Wierzbna. 2017-05-24
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2017-05-24
"Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pawłosiów w roku 2017". 2017-05-25
Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (dotyczy opracowania Strategii Wspierania Przedsiębiorczości i Wzrostu Gospodarczego MOF Jarosław-Przeworsk) 2017-06-08
"Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Pawłosiów w aglomeracji Wierzbna - etap I" 2017-07-26
Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku w ramach projektu pn.: Rozwój Infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej, na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk 2017-08-14
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2017-08-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2017-09-06
Przebudowa Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim - stan surowy zamknięty, w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk". 2017-09-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2017-10-25
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 rok. 2017-11-13
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów 2017-11-20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawc 2017-11-24
Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu 2017-12-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 2017-12-13
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert. 2017-12-13
Przebudowa Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim - stan wykończeniowy, w ramach projektu pn. 2018-02-09
Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów, na terenie aglomeracji Wierzbna - Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Pawłosiów w aglomeracji Wierzbna - etap II 2018-03-07
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław - Przeworsk. 2018-03-08
Ogłoszenie o przetargu pisemnym - Sprzedaż samochodów 2018-03-15
Adaptacja budynku komunalnego na dz. nr 917/3 w Pawłosiowie 2018-03-19
Dostawa sprzętu ratunkowego 2018-03-22
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. na terenie Gminy Pawłosiów. 2018-03-27
Ogłoszenie o aukcji pojazdów samochodowych 2018-04-04
Adaptacja budynku komunalnego na dz. nr 917/3 w Pawłosiowie 2018-04-05
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2018-04-11
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2018-05-16
Budowa linii kablowej oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż drogi wojewódzkiej Jarosław Pruchnik nr 880, gmina Pawłosiów, pow. jarosławski - etap I. 2018-05-25
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 2018-06-13
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2018-06-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2018-07-04
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2018-07-25
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2018-08-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 2018-08-08
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2018-08-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2018-09-12
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych 2018-09-21
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2018-09-26
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą 2018-10-24
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Pawłosiów położonych w Tywoni. 2018-10-31
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok 2018-11-09
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2018-11-14
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2019 r. 2018-11-14
Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu 2018-11-29
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert. 2018-12-05
Ogłoszenie o przetargu pisemnym 2019-01-07
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2019-01-09
Budowa linii kablowej oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż drogi wojewódzkiej Jarosław Pruchnik nr 880, gmina Pawłosiów, pow. jarosławski - etap II 2019-01-21
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r. na terenie Gminy Pawłosiów. 2019-02-12
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2019-03-27
Wykaz części budynku przeznaczonego do wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 2019-04-17
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2019-06-05
Ogłoszenie o przetargu 2019-06-19
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Pańska i ul. Magnoliowa w m. Widna Góra 2019-07-08
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Pańska i ul. Magnoliowa w m. Widna Góra 2019-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 2019-08-14
II ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2019-08-28
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Pawłosiów i jej jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 2019-09-06
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pawłosiów w roku 2019 2019-09-17
Przebudowa i Remont drogi gminnej nr 111614R Cieszacin Wielki - Pawłosiów 2019-09-23
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2020 r. 2019-10-22
Wykaz przeznaczonego do użyczenia na czas określony 3 lata, w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku komunalnym w Pawłosiowie 2019-10-30
III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2019-11-06
III ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2019-11-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 2019-11-27
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 2019-12-04
Dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu 2019-12-05
Wykaz przeznaczonego do użyczenia na czas określony 3 lata, w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku Remizo-Świetlicy w Cieszacinie Małym 2019-12-20
Kontynuacja budowy budynku przedszkola wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na "Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie" w miejscowości Pawłosiów 2020-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 2020-01-08
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych 2020-01-14
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2020-01-29
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2020-01-29
Budowa linii kablowej oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż drogi wojewódzkiej Jarosław Pruchnik nr 880, gmina Pawłosiów, pow. jarosławski - etap III. 2020-01-31
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. na terenie Gminy Pawłosiów. 2020-02-13
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów w 2020 r. 2020-02-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2020-02-19
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych 2020-03-03
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych 2020-03-11
Informacja o zmianie trybu i terminu przetargu na wydzierżawienie na czas nieokreślony nieruchomości gminy Pawłosiów położonych w Tywoni. 2020-03-24
Informacja o zmianie trybu przetargu na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gminy Pawłosiów położonych w Pawłosiowie. 2020-03-24
Wykaz części budynku oraz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. 2020-05-06
"Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Pawłosiów i Jarosław" 2020-05-22
"Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie gmin Pawłosiów i Jarosław" 2020-06-19
Przebudowa i remont drogi gminnej nr 111606R przez Szczytną. 2020-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2020-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 2020-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu 2020-07-08
Ogłoszenie o przatgu na dzierżawę nieruchomości rolnych 2020-07-29
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów 2020-08-06
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego 2020-09-02
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2021r. 2020-10-12
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów. 2020-10-14
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2020-11-10
Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz innych placówek celem realizacji obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty. 2020-12-04
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie w 2021 roku. 2020-12-08
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 2020-12-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-01-13
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-01-13
Zagospodarowanie nieużytkowanego poddasza budynku Remizy Strażackiej w Pawłosiowie z przeznaczeniem na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 2021-02-25
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2021-03-03
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2021-03-03
Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. ew. nr 761/1 i 598/109 w Cieszacinie Wielkim 2021-04-30
Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Pawłosiów 2021-05-19
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2021-06-29
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-06
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-14
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2021-07-14
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości komunalnych 2021-07-27
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej 2021-08-03
I ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłosiów 2021-08-24
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów 2021-09-03
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2022 r. 2021-10-19
Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Pawłosiów do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu oraz do innych placówek celem realizacji obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty 2021-11-25
Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-12-01
Wykaz nieruchomości (lokal mieszkalny) stanowiącej własność Gminy Pawłosiów przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2021-12-01
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie w 2022 roku 2021-12-08
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie w 2022 roku 2021-12-21
Wykaz przeznaczonego do użyczenia na czas określony na 3 lata lokalu w budynku Domu Kultury w Wierzbnej 2022-03-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym. 2022-04-05
Przebudowa drogi gminnej nr 111602R Tywonia - Wierzbna km 0+996 - 1+995 2022-04-06
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Pawłosiów 2022-05-25
Budowa placu zabaw w Pawłosiowie 2022-06-02
Przebudowa dróg komunalnych na terenie gminy Pawłosiów 2022-06-14
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów 2022-07-07
Remont gminnej drogi wewnętrznej na dz. ew. 8/15, 8/17, 8/18, 8/14 w Cieszacinie Wielkim, gm. Pawłosiów 2022-08-08
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina 2022-09-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2022-09-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2022-10-04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłosiów przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-10-18
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłosiów w 2023 r. 2022-10-20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Pawłosiów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie w 2023 roku 2022-12-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej. 2023-01-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu 2023-02-07
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych 2023-02-07
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych 2023-03-07
Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kidałowicach 2023-07-31
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów 2023-08-24
Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu specjalnego - samochód pożarniczy 2023-10-27
Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2023-11-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu 2023-11-28
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej 2024-01-09